Thiền định Yoga Archive

Thiền là gì ?

“ Thiền có nghĩa là nhận biết. Bất kỳ điều gì bạn làm với nhận biết thì đó thiền ” – OSHO . Đó là một câu nói hàm chứa tất cả ý nghĩa sâu sa và khái niệm sâu sắc về …